Ubuntu 7.1 + Postfix + SMTP-AUTH + TLS

Ubuntu又有新的版本叫Gutsy Gibbon,这次先拿公司的server当实验品来升级,升级很简单,参考下列这篇文章即可:

How To Upgrade An Ubuntu 7.04 Server (“The Perfect Setup” + ISPConfig) To Ubuntu 7.10

那要加上mail的功能及DNS的功能也很简单,但是我随便找了篇不是for Ubuntu 7.1的操作设定,会发现不能用,猪头的我只好干净移除,然后重找到这一篇

The Perfect Server – Ubuntu Gutsy Gibbon (Ubuntu 7.10)

就可以啰!